ALGEMENE VOORWAARDEN RAMEN EN DEUREN DE ROUCK-MORGANE INVEST BV
1.Onze algemene voorwaarden zoals hierbij vermeld worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien
deze in tegenspraak zouden zijn diens eigen algemene of bijzondere voorwaarden.Deze laatste kunnen ons
enkel binden in geval van uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.Elke overeenkomst, zelfs indien ze door een
aangestelde van Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV wordt bevestigd, wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarde van a.onderzoek naar de financiêle situatie van de koper die voldoende waarborgen
dient te bieden voor de verkoper en b.(stilzwijgende)goedkeuring door de bestuurder.Indien binnen een
termijn van 15 dagen na de overeenkomst geen protest geformuleerd wordt door Ramen en deuren De Rouck-

Morgane invest BV wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn.
2.Prijslijsten,documentatie,catalogi of stalen worden enkel als inlichting gegeven maar kunnen nooit enige
verbintenis meebrengen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV
houdt zich het recht voor om andere materialen met dezelfde technische karakteristieken te gebruiken dan
deze initieel voorgelegd.Onze offertes zijn 1 maand geldig.Indien de uitvoering 6 maand of later na de
ondertekening van het contract geschiedt, behouden we ons het recht voor de prijzen te laten herrekenen
volgens de dan geldende marktprijzen, of minimaal volgens de ABEX-prijsherzieningsindex van het bouwbedrijf.
3.Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV blijft eigenaar van tekeningen,ontwerpen en toegepaste
ideeên, zelfs wanneer deze speciaal voor en /of met de klant werden ontwikkeld.
4.Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die
gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf
verhoogd met een schadevergoeding van 30% op de totale aannemingsprijs.Indien nog geen prestaties werden
geleverd door Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV is een minimumvergoeding verschuldigd van
30% van de totale aannemingsprijs.Voor zoveel Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV de
overeenkomst zou verbreken, dan is zij eveneens voornoemde minimum vergoeding verschuldigd aan de
particuliere klant, deze vergoeding is niet verschuldigd in de context van professioneel cliênteel.
5.Anderzijds houdt Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV zich het recht voor, onverminderd haar
recht op schadevergoeding, de overeenkomst te verbreken indien de klant zijn verplichtingen niet
(tijdig)nakomt, dan wel geheel of gedeeltelijk.In dit geval moet de klant onverwijld en uiterlijk 48 uur na
ontvangst van de kennisgeving de indentificeerbare goederen ter beschikking stellen aan Ramen en deuren De
Rouck-Morgane invest BV.
6.Indien de factuur op verzoek van de besteller op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de
besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Ramen en deuren De Rouck-Morgane
invest BV, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene voorwaarden.Gedeeltelijke
facturatie kan worden opgemaakt naargelang de levering der goederen of vordering der werken.Er zal een
bedrag van 50€ worden aangerekend voor elke administratieve wijziging(naam, adres,…)na facturatie.
7.Onze levertermijn is niet bindend.Voorzover deze afgesproken en dwingend zou zijn, kan deze in elk geval
enkel slaan op het water-en winddicht maken van de werf, niet op de afwerking.Een vertraging bij de
oplevering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Overmacht, weerverlet, lock-out, staking, oorlog,
epidemie,enz…stellen ons vrij van elke verantwoordelijkheid.De prijzen van de bestellingen worden aanvaard
onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht, met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de
leveranciers opgelegd.In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de
geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke
ook onze levertermijn moge zijn.
8.De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.De klachten nopens leveringen (facturatie)
dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de
goederen(factuur).Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk
akkoord van onzentwege.Daarenboven kunnen goederen slechts teruggenomen worden zo de terugzending
geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking.Eventueel teruggenomen goederen worden
gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde, zonder gebondenheid van Ramen
en deuren De Rouck-Morgane invest BV enige schade aan te tonen.Maatwerkgoederen kunnen in geen enkel
geval geannuleerd worden.
9.De betaling dient te gebeuren te Horebeke, bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd
overeengekomen.Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Ramen en deuren De Rouck-

Morgane invest BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de
faktuur werd betaald en er financiêle zekerheid geboden werd voor betaling van het saldo der werken, dit alles
zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn aan de klant.Ramen en deuren De Rouck-Morgane
invest BV bepaalt zelf of en wanneer de werken opnieuw kunnen aangevat worden, zonder dat hiervoor enige
vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.Wanneer Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV door
deze schorsing schade lijdt(zowel rechtstreeks als onrechtstreeks),zal de klant deze dienen te
vergoeden.Desgevallend kan Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV het saldo van de nog uit te voeren
werken annuleren.In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 3.Onvolledige levering van
een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de reeds geleverde goederen.
10.Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande
ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand.Daarnaast is eveneens van rechtswege en
zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van
het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125€, onverminderd de verwijlinteresten.Bij niet-tijdige
betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van
rechtswege opeisbaar worden.
11.Het risico der goederen gaat over naar de klant na de levering ervan.Onverminderd het risico van de klant
met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot de
volledige betaling van de prijs.De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke
verliezen bij wederverkoop.
12.Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.Alle geschillen van welke aard ook vallen
uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied Oudenaarde.
13.Garanties beperken zich slechts tot het herstellen of vervangen van het product.Geen enkele andere
kost,schadeloosstelling of gevolgkost kan ten laste van Ramen en deuren De Rouck-Morgane invest BV gelegd
worden.De herplaatsingskosten (werk en verplaatsing) vallen altijd ten laste van de klant.De 10-jarige waarborg
op dubbele beglazing houdt in dat er een gratis vervangruit geleverd wordt na controle en aanvaarding van de
klacht.Evenzo voor de garantie op elektrische en mechanische onderdelen(2jaar).In geval Ramen en deuren De
Rouck-Morgane invest BV fungeert als tussenpersoon, beperkt de waarborg op de geleverde goederen zich tot
deze ons werd toegekend door de fabrikant.
14.Informatie met betrekking tot U-waarden van profielen, beglazing, vlakvulling zijn op eenvoudig verzoek
verkrijgbaar.Een gedetailleerd rapport kan opgevraagd worden mits een vergoeding van 150€ per dossier.